Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών συντήρησης της πλοηγίδας ΠΥ51 του Π.Σ. Πάτρας

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση εκτέλεσης εργασιών συντήρησης της πλοηγίδας ΠΥ51 του Π.Σ. Πάτρας, σύμφωνα με τις συνημμένες στην παρούσα Τεχνικές Απαιτήσεις.

Η προϋπολογισθείσα και εγκριθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων είκοσι ευρώ (7.020,00€), συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου και τρίτων, απαλλασσόμενου ΦΠΑ βάσει ν. 2859/2000.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας, στον τηλεφωνικό αριθμό 2613615477 (Γραφείο Πλοηγικού Σταθμού) προκειμένου να καταθέσουν τις προσφορές τους, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, εσώκλειστες σε σφραγισμένο φάκελο επί του οποίου θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία τους, με την ένδειξη «Προσφορά για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης της πλοηγίδας ΠΥ51 του Π.Σ. Πάτρας» μέχρι και την 03-11-2023 και ώρα 13:30 μ.μ. στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας / Πλοηγικό Σταθμό Πάτρας, Νέος Λιμένας Πατρών, ΤΚ 261 10, όπου και θα εξετασθούν ενώπιον αρμόδιας τριμελούς Επιτροπής της Υπηρεσίας μας.

Πλοηγικός Σταθμός Πάτρας
Share: