Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών θέρμανσης κτιριακών εγκαταστάσεων Α.Ε.Ν./Ασπροπύργου έτους 2022

1. Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου (εφεξής : Α.Ε.Ν./Ασπροπύργου), σας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών θέρμανσης κτιριακών εγκαταστάσεων Α.Ε.Ν./Ασπροπύργου έτους 2022.

2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων οχτακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ # 29.884,00€ # (συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου).

3. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να επικοινωνούν με την Υπηρεσία μας στο τηλέφωνο 2105578886, για οποιαδήποτε διευκρίνιση απαιτηθεί.

4. Δύνασθε να υποβάλλετε προσφορά, σε σφραγισμένο φάκελο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με την ένδειξη : «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών θέρμανσης κτιριακών εγκαταστάσεων Α.Ε.Ν./Ασπροπύργου έτους 2022», μέχρι την Τρίτη 22-11-2022 και ώρα 10:00 πμ, στην Γενική Γραμματεία της Α.Ε.Ν/Ασπροπύργου, στο ισόγειο του κτηρίου Β΄, Παραλία Ασπροπύργου, Τ.Κ. : 193 00, Ασπρόπυργος, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές απαιτήσεις υποβολής προσφοράς όπου και θα εξεταστεί δημόσια την ίδια ημέρα και ώρα 10:30 πμ.

5. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία - διευκρίνιση απαιτηθεί.-

ΑΕΝ
Share: