Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Προμήθεια καυσίμων και συγκεκριμένα αμόλυβδης βενζίνης για τις ανάγκες του Υπηρεσιακού πλωτού μέσου ΠΛΣ-1056 για την κάλυψη χρονικού διαστήματος έως και την 31-12-2023

  1. Η Λιμενική Αρχή Ρόδου σας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και συγκεκριμένα αμόλυβδης βενζίνης για τις ανάγκες του Υπηρεσιακού πλωτού μέσου ΠΛΣ-1056 για την κάλυψη χρονικού διαστήματος έως και την 31-12-2023.
  2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων ευρώ #8.000€# (συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου).
  3. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να επικοινωνούν με την Υπηρεσία μας στο τηλέφωνο 22410-28666 για οποιαδήποτε διευκρίνιση απαιτηθεί.
  4. Δύνασθε να υποβάλλετε προσφορά, σε σφραγισμένο φάκελο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την Παρασκευή 06-03-2023 και ώρα 10:00, στη Γραμματεία Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές απαιτήσεις υποβολής προσφοράς.
  5. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία - διευκρίνιση απαιτηθεί.-
Κ.Λ/Χ ΡΟΔΟΥ
Share: