Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για χρήση των περιπολικών οχημάτων ΑΛΣ 3444-ΑΛΣ 5700-ΑΛΣ3271 και τυχόν διερχομένων οχημάτων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Λ/Χ ΚΥΜΗΣ)

  1. Η Λιμενική Αρχή Κύμης σας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για χρήση των περιπολικών οχημάτων ΑΛΣ 3444-ΑΛΣ 5700-ΑΛΣ3271 και τυχόν διερχομένων οχημάτων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
  2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων τετρακοσίων τριών ευρώ και δέκα οκτώ λεπτών #5.403,18€# (συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου και ΦΠΑ 24%).
  3. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να επικοινωνούν με την Υπηρεσία μας στο τηλέφωνο 2222022606, για οποιαδήποτε διευκρίνιση απαιτηθεί.
  4. Δύνασθε να υποβάλλετε προσφορά, σε σφραγισμένο φάκελο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την Δευτέρα 11/04/2022 και ώρα 14:00, στην Διεύθυνση της Λιμενικής Αρχής Κύμης, Γραφείο Καυσίμων, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές απαιτήσεις υποβολής προσφοράς.
  5. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία – διευκρίνιση απαιτηθεί.-
Share: