Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Προμήθεια εκατόν είκοσι πέντε (125) μεταλλικών δίφυλλων ερμαρίων-φοριαμών, προς κάλυψη αναγκών λόγω επικείμενων κατατάξεων Δοκίμων Λιμενοφυλάκων

  1. Η Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια εκατόν είκοσι πέντε (125) μεταλλικών δίφυλλων ερμαρίων-φοριαμών, προς κάλυψη αναγκών λόγω επικείμενων κατατάξεων Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.

  2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ποσό των δεκαεπτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ #17.500,00€# (συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου).

  3. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από τη Σχολή Δοκίμων  Λιμενοφυλάκων στα τηλέφωνα: 210 -5531790 / 210-4282929 /2104121212, προκειμένου να καταθέσουν τις προσφορές τους -οι οποίες θα εξετασθούν από αρμόδια επιτροπή- εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: "Προσφορά για την προμήθεια εκατόν είκοσι πέντε (125) μεταλλικών δίφυλλων ερμαρίων-φοριαμών, προς κάλυψη αναγκών λόγω επικείμενων κατατάξεων Δοκίμων Λιμενοφυλάκων", μέχρι και την  Τετάρτη 24-05-2023 και ώρα 13:00, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην έδρα της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (Λεωφόρος Παλάσκα-Ναυτικό Οχυρό ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ -Τ.Κ. 12 461), αφού προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία τους στα ως άνω τηλέφωνα με τη Σχολή, προκειμένου η τελευταία προβεί εγκαίρως  στις απαραίτητες ενέργειες για την άδεια εισόδου τους στο Ναυτικό Οχυρό ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ.
Σχολή Λ/Φ
Share: