Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διάλογο (στάδιο Β.Ι της Β’ Φάσης) στη διαδικασία ανάθεσης του διαγωνισμού της αριθ. 15/2021 Διακήρυξης

Προμήθεια πέντε (05) ταχύπλοων περιπολικών σκαφών με δικαίωμα προαίρεσης μέχρι και πέντε (05) επιπλέον όμοιων, καινούριων, αμεταχείριστων, σύγχρονων και με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι συνεχίζεται η διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου και Καλεί τους Προεπιλεγέντες Διαγωνιζόμενους, κατά την Α’ Φάση, του Ανταγωνιστικού Διαλόγου, για την επιλογή αναδόχου για την κατάρτιση Δημόσιας Σύμβασης με αντικείμενο «την προμήθεια πέντε (05) ταχύπλοων περιπολικών σκαφών με δικαίωμα προαίρεσης για προμήθεια μέχρι και πέντε (05) επιπλέον όμοιων, καινούριων, αμεταχείριστων, σύγχρονων και με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά.

Διακήρυξη Αριθ.15/2021
Share: