Διατήρηση Πιστοποιητικού εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της Ελληνικής Ναυτικής Εκπαίδευσης κατά το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2015

ΥΝΑΝΠ_3.original.original.width-1600 (1)
Share:    

Η παρεχόμενη ελληνική δημόσια ναυτική εκπαίδευση αποτελεί για το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, θεμελιώδη παράγοντα για την παραγωγή ικανών Αξιωματικών του Εμπορικού Ναυτικού και κατ’ επέκταση συνιστά τον ακρογωνιαίο λίθο για τη διατήρηση και την περαιτέρω ενδυνάμωση της Ελληνικής Εμπορικής Ναυτιλίας. Στο πλαίσιο αυτό, έχει πιστοποιηθεί και εφαρμόζεται από το 2012 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) της Ελληνικής Ναυτικής Εκπαίδευσης κατά το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2015, με πεδίο εφαρμογής την Κατάρτιση Κανονισμών Λειτουργίας και Προγραμμάτων Εκπαίδευσης των Σχολών Εμπορικού Ναυτικού, την Οργάνωση και Λειτουργία Σχολών Εμπορικού Ναυτικού, την Επιμόρφωση και Μετεκπαίδευση Ναυτικών, καθώς και τη χορήγηση Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας. Πρόσφατα πραγματοποιήθηκαν επιτυχώς οι Ετήσιες Επιθεωρήσεις Επιτήρησης στην αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών και τις επιλεγόμενες από εξωτερικό Φορέα Πιστοποίησης Σχολές Εμπορικού Ναυτικού και τεκμηριώθηκε η διατήρηση της ισχύος του σχετικού πιστοποιητικού.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης σημείωσε: «Η διατήρηση του πιστοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών και όλων των Σχολών Ε.Ν., αποτελεί πρωταρχικό στόχο του ΥΝΑΝΠ. Η διαδικασία αυτή εντάσσεται στο γενικότερο στόχο για την συνεχή βελτίωση της Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης και την ανταπόκριση στις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις που τίθενται από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, προκειμένου να εξασφαλίζεται η διαρκής αναβάθμιση της επαγγελματικής κατάρτισης των Ελλήνων ναυτικών. Η διατήρηση του Πιστοποιητικού της Ελληνικής Ναυτικής Εκπαίδευσης κατά το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2015, εκτός από την αυτονόητη αναβάθμιση του κύρους της Ναυτικής Εκπαίδευσης, συμβάλλει αποφασιστικά και στην ουσιαστική βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών επ’ ωφελεία της Ελληνικής Εμπορικής Ναυτιλίας, των νέων που επιλέγουν να σταδιοδρομήσουν στο ναυτικό επάγγελμα, αλλά και του κοινωνικού συνόλου εν γένει».

Σχετικές εικόνες