Τροποποίηση - συμπλήρωση αναφορικά με απαγορεύσεις σε περιοχές αρμοδιότητας Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά

Share:    

Αναφορικά με τις απαγορεύσεις σε περιοχές αρμοδιότητας Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά που ανακοινώθηκαν την 14/12/2020, από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά τροποποιείται - συμπληρώνεται η απαγόρευση:

i) της επαγγελματικής ή ερασιτεχνικής αλιείας με κάθε μέσο, καθώς και της συλλογής κάθε ενάλιου υδρόβιου οργανισμού,

ii) της αγκυροβολίας πάσης φύσεως πλωτών μέσων και

iii) των πάσης φύσεως υποβρύχιων δραστηριοτήτων,

στη θαλάσσια περιοχή που περικλείεται στα κάτωθι στίγματα:

α) φ: 37ο 53', 55.98'' Β και λ: 23ο 29'14.50'' Α,

β) φ: 37ο 53', 51.93'' Β και λ: 23ο 29'25.55'' Α,

γ) φ: 37ο 53', 41.93'' Β και λ: 23ο 29'36.89'' Α,

δ) φ: 37ο 53', 29.20'' Β και λ: 23ο 29'40.41'' Α,

ε) φ: 37ο 50', 00.00'' Β και λ: 23ο 29'30.34'' Α,

στ) φ: 37ο 50', 00.00'' Β και λ: 23ο 28'49.39'' Α,

ζ) φ: 37ο 53', 11.42'' Β και λ: 23ο 28'58.55'' Α,

η) φ: 37ο 53', 11.51'' Β και λ: 23ο 29'08.63'' Α,

θ) φ: 37ο 53', 27.41'' Β και λ: 23ο 29'08.37'' Α,

ι) φ: 37ο 53', 43.08'' Β και λ: 23ο 29'01.72'' Α,

ια) φ: 37ο 53', 43.18'' Β και λ: 23ο 29'01.62'' Α,

ιβ) φ: 37ο 53', 44.24'' Β και λ: 23ο 28'59.75'' Α.

Κατά τα λοιπά, εξακολουθεί να ισχύει η ανακοίνωση της 14/12/2020.