Επιχειρησιακή Αξιοποίηση του GRMCC σε Αεροπορικό ή Ναυτικό Ατύχημα

Share:    

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ GRMCC ΣΕ ΑΕΡΑ, ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΞΗΡΑ

Σε περίπτωση ενεργοποίησης ραδιοφάρου (ELT, EPIRB ή PLB), μετά τον εντοπισμό του και προσδιορισμό της  θέσης του από το σύστημα δορυφόρων C/S, η πληροφορία σήματος κινδύνου διαβιβάζεται αυτόματα, μέσω του MCC, στο ΕΚΣΕΔ ή στο 199 ΣΕΚΥΠΣ.
Με τη λήψη του σήματος κινδύνου ενημερώνεται ο Ναυτικός ή ο Αεροπορικός Τομέας του ΕΚΣΕΔ ή το 199 ΣΕΚΥΠΣ, ανάλογα με τη θέση της εκπομπής του ραδιοφάρου, οι οποίοι θέτουν σε μεγίστη ετοιμότητα τα μέσα Έρευνας και Διάσωσης (πλωτά, εναέρια ή χερσαία).
Ταυτόχρονα, το προσωπικό των παραπάνω κέντρων διασταυρώνει την πληροφορία σήματος κινδύνου ραδιοφάρου, ανακτώντας χρήσιμα στοιχεία από τις διατιθέμενες Βάσεις Δεδομένων στοιχείων ραδιοφάρων και επικοινωνεί αρμοδίως, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για πραγματικό περιστατικό ή εσφαλμένη ενεργοποίηση.
Εφόσον διαπιστωθεί ότι πρόκειται για πραγματικό περιστατικό κινδύνου, δίνεται εντολή για έναρξη διαδικασιών Έρευνας & Διάσωσης.

ΧΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (NATIONAL DATABASE)

Σημαντικές πληροφορίες δύναται να αντληθούν από τις Βάσεις Δεδομένων (DATABASES) που είναι διαθέσιμες τόσο στα παραπάνω επιχειρησιακά κέντρα, όσο και στο GRMCC, και αφορούν σε Ελληνικούς ραδιοφάρους που είναι καταχωρημένοι και εκπέμπουν στη συχνότητα 406 MHz.
Σήμερα στα παραπάνω κέντρα υπάρχουν τέσσερις (04) Βάσεις Δεδομένων:
α. Των εμπορικών πλοίων Ελληνικού Νηολογίου.
β. Των Πολιτικών Α/Φ Ελληνικού Νηολογίου.
γ. Της Π.Α. και των άλλων Κλάδων των Ε.Δ.
δ. Των ραδιοφάρων για προσωπική χρήση (PLBs).