Γενική Περιγραφή Συστήματος COSPAS-SARSAT

Share:    

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ C/S

Ο εντοπισμός του σήματος κινδύνου και ο προσδιορισμός της θέσεως ενός ραδιοφάρου, εξαρτάται άμεσα από το είδος της Ηλεκτρονικής Συσκευής Εντοπισμού (Locator Beacon) και αν αυτή είναι εφοδιασμένη με GPS. Οι συσκευές εντοπισμού διακρίνονται σε:

  1. EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacon) για χρήση από πλοία.
  2. ELT (Emergency Locator Transmitter) για χρήση από αεροσκάφη.
  3. PLB (Personal Locator Beacon) για προσωπική χρήση.

radiofaroi.jpg
Εικόνα 1: Ραδιοφάροι (Beacons)

Όταν μία από τις παραπάνω συσκευές εκπέμψει σήμα κινδύνου, αυτό εντοπίζεται από το σύστημα δορυφόρων του Οργανισμού C/S, οι οποίοι βρίσκονται σε τροχιά γύρω από την γη. Το σήμα κινδύνου αναμεταδίδεται στους αντίστοιχους Επίγειους Σταθμούς Λήψεως (Local User Terminals-LUTs).
Οι Επίγειοι Σταθμοί Λήψεως (LUTs) επεξεργάζονται το σήμα, υπολογίζουν την θέση του ραδιοφάρου και το διαβιβάζουν στο Κέντρο Ελέγχου Αποστολών (Mission Control Centre-MCC).
Τέλος, η πληροφορία με την θέση του ραδιοφάρου φθάνει στο ΕΚΣΕΔ (Rescue Coordination Centre-RCC), το οποίο με την σειρά του ενεργοποιεί τα μέσα Ε-Δ (πλωτά, εναέρια και επίγεια), εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

kyklose2.jpg
Εικόνα 2: Ο κύκλος Ε-Δ του Οργανισμού C/S

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΡΥΦΟΡΩΝ LEOSAR – GEOSAR

Για τον εντοπισμό των σημάτων κινδύνου από εκπομπές των παραπάνω ραδιοφάρων (εκπέμπουν στη συχνότητα των 406 MHz), ο Οργανισμός C/S χρησιμοποιεί δύο (2) τύπους δορυφόρων, οι οποίοι υποστηρίζουν την λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Ελέγχου Αποστολών GRMCC. Οι παραπάνω δορυφόροι είναι:
α. Οι δορυφόροι πολικής τροχιάς (Low-altitude Earth Orbit Satellites - LEOSAR)
β. Οι γεωστατικοί δορυφόροι (Geostationary Earth Orbit Satellites – GEOSAR).

leogeo.jpg
Εικόνα 3: Οι δορυφόροι πολικής τροχιάς (LEOSAR) και οι γεωστατικοί δορυφόροι (GEOSAR)

Η κάλυψη μιας περιοχής από τους δορυφόρους LEOSAR δεν είναι συνεχής, λόγω της κίνησης των δορυφόρων. Κατά τη διάρκεια της κίνησης, ένας δορυφόρος καλύπτει (ως λήψη) μέρος της γης, όπως φαίνεται στην εικόνα 4, με αποτέλεσμα να εντοπίζει μόνο ραδιοφάρους που βρίσκονται στο Field of View του συγκεκριμένου δορυφόρου.

sar.jpg
Εικόνα 4: Κάλυψη Δορυφόρων LEOSAR

Η δεύτερη κατηγορία δορυφόρων είναι οι δορυφόροι GEOSAR, οι οποίοι παραμένουν σταθεροί σε σχέση με την κίνηση της γης και καλύπτουν συνεχώς την περιοχή που «βλέπουν». Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τον γρήγορο εντοπισμό ενός σήματος ραδιοφάρου στη συχνότητα (406 ΜΗz).

msg2.jpg
Εικόνα 5: Η Ελλάδα καλύπτεται από τον δορυφόρο MSG 2 (πορτοκαλί περίγραμμα)

ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΡΑΔΙΟΦΑΡΩΝ 406 MHz
Εκπομπή Ραδιοφάρου χωρίς GPS

Μια εκπομπή σήματος κινδύνου από ραδιοφάρο χωρίς GPS στη συχνότητα 406 MHz, εντοπίζεται και από τους δύο (2) τύπους δορυφόρων (LEOSAR και GEOSAR). O μέγιστος χρόνος εντοπισμού της εκπομπής ενός σήματος κινδύνου είναι της τάξεως των 5΄ λεπτών, ενώ ο προσδιορισμός της θέσης εξαρτάται από τις προγραμματισμένες διελεύσεις των δορυφόρων LEOSAR και υπολογίζεται από 20΄ έως 120΄ λεπτά. Η ακρίβεια της θέσης κυμαίνεται από 1 έως 5 χμ.

Εκπομπή Ραδιοφάρου με GPS

Στην περίπτωση που ο ραδιοφάρος διαθέτει και GPS τότε ο μέγιστος χρόνος προσδιορισμού της θέσης μειώνεται και η ακρίβεια εντοπισμού αυτής είναι της τάξεως των μέτρων (αυτή του GPS).