Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Επικοινωνιών

Share:    

Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Επικοινωνιών είναι αρμόδια για την εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων επικοινωνιών στις Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και για το σχεδιασμό μεθόδων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), μέσω των ακόλουθων Τμημάτων:

α) Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

β) Τμήμα Συστημάτων Λογισμικού

γ) Τμήμα Δικτύων Δεδομένων και Τηλεπικοινωνιών