2η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής της αριθ. 04/2020 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο

Προμήθεια συστήματος με τίτλο «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ)», συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης εξήντα δύο εκατομμυρίων ευρώ #62.000.000,00€# (συμπ/νου ΦΠΑ 24%)

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεταιη 2η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής τηςυπ’ αριθμ. 04/2020 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο (ΑΔΑΜ: 20PROC006971567, ΑΔΑ: 9Θ1Β4653ΠΩ-0ΙΜ) με αριθ. πρωτ. 2832.9/40990/2020/30-06-2020, με την οποία προκηρύχθηκε κλειστός, διεθνής διαγωνισμός, για την προμήθεια συστήματος με τίτλο «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ)», συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης εξήντα δύο εκατομμυρίων ευρώ #62.000.000,00€# (συμπ/νου ΦΠΑ 24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, κατά είκοσι μία (21)  ημερολογιακές ημέρες ήτοι για τις 15 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης.

(α) ως ημερομηνία και ώρα υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής (Α΄ Φάση Διαγωνισμού) ορίζεται η Πέμπτη 15-10-2020 και ώρα 14:30.

(β) μετατίθεται η ημερομηνία αποσφράγισης των αιτήσεων συμμετοχής (διενέργεια διαγωνισμού) για την Παρασκευή 16-10-2020 και ώρα 11:00

Διακήρυξη Αριθ. 04/2020
Share: