Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Παροχή υπηρεσιών μίσθωσης επιβατικής λάντζας ολοκληρωμένου δρομολογίου (κατάπλου – απόπλου) για τις ανάγκες απρόσκοπτης διενέργειας πλοηγήσεων Υπηρεσίας Πλοηγικού Σταθμού Θεσσαλονίκης

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση μίσθωσης επιβατικής λάντζας ολοκληρωμένου δρομολογίου (κατάπλου – απόπλου) για τις ανάγκες απρόσκοπτης διενέργειας πλοηγήσεων Υπηρεσίας Πλοηγικού Σταθμού Θεσσαλονίκης κατά το χρόνο ανέλκυσης πλοηγίδος ΠΥ-57 για εργασίες συντήρησης έτους 2021 , καθώς και για έκτακτες ακινησίες έτους 2021.

  1. Η προϋπολογισθείσα και εγκριθείσα δαπάνη ανέρχεται έως του ποσού των τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (35.000,00 €), συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α και νόμιμων κρατήσεων υπέρ δημοσίου και τρίτων.
  2. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από τον Πλοηγικό Σταθμό Θεσσαλονίκης στο τηλέφωνο: 2313-325899 , προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: "Για την παροχή υπηρεσιών μίσθωσης επιβατικής λάντζας ολοκληρωμένου δρομολογίου (κατάπλου – απόπλου) Υπηρεσίας Πλοηγικού Σταθμού Θεσσαλονίκης" μέχρι την 14/07/2021 και ώρα 13:00 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην Γραφείο Πλοηγικού Σταθμού του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης με διεύθυνση εντός Λιμένα Θεσσαλονίκης, όπου θα αποσφραγιστούν και αξιολογηθούν .
Πλοηγικός Σταθμός Θεσσαλονίκης
Share: