Αποτελέσματα ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών

“Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ)”, συνολικού προϋπολογισμού 60.000.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 47 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για την  “Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ)”, συνολικού προϋπολογισμού 60.000.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, που ανακοινώθηκε με την Α.Π.: 2834.4/50434/2017/07.07.2017 ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ Ανακοίνωση Πρόσκλησης για διενέργεια ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών, στους διαδικτυακούς τόπους του φορέα μας (www.hcg.gr και www.yen.gr), στο ΕΣΗΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr), καθώς και στον ιστότοπο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Υ.ΝΑ.Ν.Π. (https://diavgeia.gov.gr/f/nautilias_new), όπως παρατάθηκε με την Α.Π. 2834.4/59778/2017/18.08.2017 ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ Ανακοίνωση παράτασης διενέργειας Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών, εκδήλωσαν ενδιαφέρον/συμμετείχαν στη διαδικασία οι παρακάτω οικονομικοί φορείς:

 1. ACTISPLAN LTD
 2. AIRBUS DEFENCE AND SPACE GmbH
 3. ALTUS LSA
 4. ATOS IT SOLUTIONS & SERVICES IBERIA, SL
 5. BELGIAN ADVANCED TECHNOLOGY SYSTEMS S.A.
 6. COSMOS COMPUTERS A.E.B.E.
 7. DCNS
 8. DEFENCOΑ.Ε.
 9. DIGINEXT
 10. EDIL HELLAS S.A
 11. ELTA SYSTEMS LTD
 12. FLIR SYSTEMS 
 13. FREQUENTIS AG
 14. HGH SYSTÈMES INFRAROUGES
 15. IBM ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
 16. IMPETUS ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΤΕΕ
 17. INDRA SISTÉMAS S.A.
 18. INSITU INC
 19. INTRACOM DEFENCE ELECTRONICS - IDE
 20. INTRACOM TELECOM
 21. ISI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
 22. LEONARDO S.p.A
 23. LOCKHEED MARTIN GLOBAL INC. - LOCKHEED MARTIN CORPORATION
 24. MILTECH HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΟ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ, ΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
 25. MODIANO-ROSSONIS S.A.
 26. MSI HELLASΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.
 27. ΟΝΕΧ S.A.
 28. PASS DEFENSE Μ.Ε.Π.Ε.
 29. RAYΤΗΕΟΝ
 30. SAABΑ.Β.
 31. SES TECHCOM S.A.
 32. SINGULARLOGICΑ.Ε.
 33. SPACE HELLAS
 34. SPECTRUM TECHNOLOGIESΑ.Ε
 35. SSAΑΕ
 36. TERMA A/S
 37. TERRA SPATIUM A.E.
 38. THALES HELLAS A.E.
 39. TRADETECH
 40. TRANSAS S.A.
 41. UNISYSTEMS A.E.
 42. ΑΡΜΑΓΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧ. Μ.ΕΠΕ
 43. ΑΤΕΣΕ Α.Ε.
 44. ΓΡΙΒΑΣ Α.Ε.Ε
 45. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 46. ΕΛΦΟΝ Ε.Π.Ε
 47. ΕΤΜΕ ΠΕΠΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.
 48. ΘΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ Α.Ε.Β.Ε.
 49. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ– ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 50. ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΒΕΕ
 51. ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Διακήρυξη Αριθ. 04/2020
Share: