Αποτελέσματα Επαναληπτικής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/Όρων Διακήρυξης μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων

Προμήθεια οχημάτων διαφόρων τύπων και κατηγοριών για τις ανάγκες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των Άρθρων 46 και 47 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας ανοιχτής και Επαναληπτικής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/Όρων Διακήρυξης μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, για την «Προμήθεια οχημάτων διαφόρων τύπων και κατηγοριών για τις ανάγκες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ», συνολικού προϋπολογισμού 9.745.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), που ανακοινώθηκε με την αριθ. πρωτ.: 2834.4/70462/2020/21-10-2020 Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 4ου-2ου Ανακοίνωση Πρόσκλησης για διενέργεια ανοικτής Επαναληπτικής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/Όρων Διακήρυξης, στο διαδικτυακό τόπο του Α.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) και του Y.NA.N.Π. (www.ynanp.gr) καθώς και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.eprocurement.gov.gr – με Μοναδικό Κωδικό: 20DIAB000013933) και η οποία αφορούσε σε δώδεκα (12) διαφορετικούς τύπους οχημάτων (Είδη Α’ έως ΙΒ’), συμμετείχαν στη διαδικασία / υπέβαλλαν προτάσεις οι παρακάτω οικονομικοί φορείς:

  • SYSTEMTEC Ε.Π.Ε.
  • AIGLON A.E.
  • AUTOONE A.E.
  • HΥUNDAI ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
  • ΟΜΙΛΟΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ - «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» και «ERGOTRAK» (Εμπορική Μηχανημάτων & Βιομηχανικών Ειδών Α.Ε.Ε.) του ΟΜΙΛΟΥ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ
  • ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε

Στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας παρατίθενται ακολούθως οι προτάσεις / παρατηρήσεις των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων οι οποίες υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και δεν έχουν χαρακτηρισθεί από τους οικονομικούς φορείς, ως εμπιστευτικές.

Share: