Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών

Προμήθεια “Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ)”,προϋπολογισμού 60.000.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

1. Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών (ΔΙ.Π.Ε.Α.) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.ΝΑ.Ν.Π.) ανακοινώνεται ότι τίθενται σε ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση,  οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια “Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ)”,προϋπολογισμού 60.000.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων. Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή των οικονομικών φορέων στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης δεν είναι δεσμευτική.

2. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν αποτυπωθεί στο σχέδιο Τεχνικών Προδιαγραφών επιχειρησιακές και τεχνικές απαιτήσεις/προδιαγραφές της επικείμενης προμήθειας, οι οποίες δύναται να μεταβληθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης. Ως εκ τούτου, επισημαίνεται ότι, όλες οι προτάσεις - παρατηρήσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο της διαδικασίας της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αξιολογηθούν από τα αρμόδια όργανα του Υ.ΝΑ.Ν.Π. κατά την οριστικοποίηση του τεύχους των τεχνικών προδιαγραφών, με γνώμονα τη βέλτιστη ικανοποίηση των απαιτήσεων του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ αλλά και την εξασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής ευρύτητας συμμετοχής και του υγιούς ανταγωνισμού. Για το λόγο αυτό και προς διευκόλυνση των οικονομικών φορέων, το προαναφερθέν σχέδιο τεχνικών προδιαγραφών θα είναι διαθέσιμο στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα ενώ τα όποια σχόλια και παρατηρήσεις μπορούν να διατυπωθούν και στις δύο γλώσσες. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση ασυμφωνίας το ελληνικό κείμενο του σχεδίου τεχνικών προδιαγραφών υπερισχύει του αγγλικού.

3. Οι οικονομικοί φορείς δύναται να προτείνουν εναλλακτικές τεχνικές λύσεις από τις περιγραφείσες στο σχέδιο των Τεχνικών Προδιαγραφών, τεκμηριώνοντας επαρκώς τις απόψεις τους και στοιχειοθετώντας ότι επιτυγχάνεται το αντίστοιχο αποτέλεσμα. Επίσης, οι οικονομικοί φορείς παρακαλούνται να τοποθετηθούν επί της εφικτότητας του Έργου σε συνάρτηση με τον υφιστάμενο προϋπολογισμό και να παρουσιάσουν στοιχεία κόστους με τη χρήση τιμών καταλόγου.

4. Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των πληροφοριών που έχουν αποτυπωθεί στις Τεχνικές Προδιαγραφές, το τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών αποτελεί διαβαθμισμένο έγγραφο βαθμού ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΥ και συνεπώς δεν θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, αλλά δύναται να παραληφθεί από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς από το Γρ. 323 ή 423 του Υ.ΝΑ.Ν.Π. (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Τ.Κ. 18510 εντός Λιμένος Πειραιώς), κατόπιν αιτήματός τους το οποίο θα περιέλθει στην ηλεκτρονική διεύθυνση dipea.d@yna.gov.gr ή/και στο Fax 213-1371361 της ΔΙ.Π.Ε.Α ή/και στο diavoulefsi@eprocurement.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 21/08/2017. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς δύνανται να παραλαμβάνουν το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών υπό την προϋπόθεση υπογραφής σχετικής σύμβασης εμπιστευτικότητας και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις ασφάλειας εγκαταστάσεων σύμφωνα με τον ισχύοντα Εθνικό Κανονισμό Βιομηχανικής Ασφάλειας (ΕΚΒΑ). Τα αιτήματα που θα υποβληθούν πέραν της 21/08/2017 δεν θα ληφθούν υπόψη.

5. Αναλυτικότερα, δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι οικονομικοί φορείς που :

- εδρεύουν στην Ελλάδα και κατέχουν Πιστοποιητικό Ασφάλειας Εγκαταστάσεων εκδοθέν κατά ΕΚΒΑ.

- εδρεύουν σε Κράτος - Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατέχουν αντίστοιχο πιστοποιητικό Ασφάλειας Εγκαταστάσεων εκδοθέν από την αρμόδια Εθνική Αρχή Ασφάλειας της χώρας τους.

- εδρεύουν σε χώρες εκτός Ε.Ε. που έχουν συνάψει διμερή συμφωνία ασφαλείας με την Ελλάδα και κατέχουν αντίστοιχο πιστοποιητικό Ασφάλειας Εγκαταστάσεων εκδοθέν από την αρμόδια Εθνική Αρχή Ασφάλειας της χώρας τους.

6. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των οικονομικών φορέων, οι ενδιαφερόμενοι θα αποστέλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση dipea.d@yna.gov.gr ή/και στο Fax 213-1371361 της ΔΙ.Π.Ε.Α ή/και στο diavoulefsi@eprocurement.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), τα απαραίτητα παραστατικά που αφορούν την ασφάλεια εγκαταστάσεων και την εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα (βλ. παρ. 7 και 8) ενόψει υπογραφής της Σύμβασης Εμπιστευτικότητας. Μετά από τον σχετικό έλεγχό τους και τυχόν συμπληρώσεις – διευκρινήσεις που ενδέχεται να ζητηθούν από την Υπηρεσία, θα οριστικοποιείται ο χρόνος προσκόμισής τους σε έντυπη μορφή (πρωτότυπα ή αντίγραφα κατά τα οριζόμενα κατωτέρω και στην σχετική νομοθεσία) ώστε να υπογραφεί και η σχετική σύμβαση εμπιστευτικότητας.

7. Για την παραλαβή του διαβαθμισμένου τεύχους τεχνικών προδιαγραφών και την  υπογραφή της Σύμβασης Εμπιστευτικότητας,  οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει  να προσκομίζουν όσον αφορά τη ασφάλεια εγκαταστάσεων τα εξής :

α) Ημεδαποί οικονομικοί φορείς : θεωρημένα αντίγραφα από την εκδούσα αρχή  του Πιστοποιητικού Ασφάλειας Εγκατάστασης εκδοθέν κατά τον ισχύοντα Εθνικό Κανονισμό Βιομηχανικής Ασφάλειας και  της κατάστασης εξουσιοδοτημένου προσωπικού για χειρισμό διαβαθμισμένου υλικού του οικονομικού φορέα

β) Αλλοδαποί οικονομικοί φορείς : ο έλεγχος θα διενεργείται μέσω των Εθνικών Αρχών Ασφάλειας χωρίς την προσκόμιση του πιστοποιητικού, υπό την προϋπόθεση ότι οι φορείς αυτοί προσκομίζουν βεβαίωση του υπεύθυνου ασφαλείας τους με την επωνυμία τους και το φυσικό πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο για το χειρισμό διαβαθμισμένου υλικού και επισυναπτόμενο σχέδιο μεταφοράς διαβαθμισμένου υλικού εφόσον απαιτείται.

8. Επισημαίνεται πως, ο υπογράφων την ανωτέρω αναφερόμενη Σύμβαση Εμπιστευτικότητας θα πρέπει να  είναι το ίδιο εξουσιοδοτημένο για χειρισμό διαβαθμισμένου υλικού πρόσωπο και – εκτός από τα ανωτέρω αναφερόμενα για παραλαβή διαβαθμισμένου υλικού -  θα πρέπει να παραστεί στην ανωτέρω διεύθυνση του φορέα μας αυτοπροσώπως, σε περίπτωση που πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, ενώ σε περίπτωση που ο συμμετέχων οικονομικός φορέας είναι  νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, θα πρέπει να παραστεί στην ανωτέρω διεύθυνση του φορέα μας ο/οι νόμιμος/οι εκπρόσωπος/οι του οικονομικού φορέα, ήτοι το/τα πρόσωπο/α που έχει την εξουσία να εκπροσωπεί/ουν  και να δεσμεύει/ουν τον οικονομικό φορέα προσκομίζοντας επιπλέον των ανωτέρω αναφερομένων στην παράγραφο 7 και τα ακόλουθα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησής του :

Α) Εάν ο συμμετέχων είναι ημεδαπό νομικό πρόσωπο (π.χ. Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία κ.λ.π.):

(i) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής (π.χ. Γενικό Εμπορικό Μητρώο) περί σύστασης, τροποποιήσεων καταστατικού και περί μη λύσης της εταιρείας (ανάλογα με τη νομική φύση της εταιρείας), το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ ένα (01) μήνα πριν την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης εμπιστευτικότητας,.

(ii) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής (π.χ. Γενικό Εμπορικό Μητρώο - ΓΕΜΗ) από το οποίο να προκύπτει σαφώς η εκπροσώπηση του νομικού προσώπου βάσει του καταστατικού του και τυχόν ειδικότερης εκπροσώπησης λόγω μεταβίβασης εξουσιών – αρμοδιοτήτων.

(iii) Παραστατικό εκπροσώπησης (π.χ. Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου, πρακτικό της συνέλευσης των εταίρων, εξουσιοδότηση από τον διαχειριστή, εξουσιοδότηση από νόμιμο εκπρόσωπο ο οποίος να έχει δικαίωμα εξουσιοδότησης σε άλλο φυσικό πρόσωπο και η εξουσία αυτή να προκύπτει από τα προσκομιζόμενα έγγραφα) περί έγκρισης συμμετοχής στη δημόσια διαβούλευση και υπογραφής της σύμβασης εμπιστευτικότητας από το συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο, το οποίο θα είναι το ίδιο με το αναφερόμενο στο Πιστοποιητικό Ασφάλειας Εγκατάστασης. Στην εξουσιοδότηση αυτή θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι το πρόσωπο αυτό εξουσιοδοτείται να υπογράψει τη σύμβαση εμπιστευτικότητας όπως αυτή επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση.

Β) Εάν ο συμμετέχων είναι Ένωση/Κοινοπραξία:

(i) Υποβάλλονται για κάθε μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας όλα τα ανωτέρω κατά περίπτωση Δικαιολογητικά,

(ii) Πρακτικό απόφασης του διοικούντος οργάνου κάθε μέλους με το οποίο να εγκρίνεται η σύμπραξη με τα λοιπά μέλη της ένωσης – κοινοπραξίας για τη συμμετοχή στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσηςκαι υπογραφής της σύμβασης εμπιστευτικότητας από συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο.

Γ) Σε περίπτωση εγκατάστασης του συμμετέχοντος στην αλλοδαπή, τα νομιμοποιητικά έγγραφά εκπροσώπησής του εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος. Για την πιστοποίηση του ισχύοντος νομικού καθεστώτος σε χώρες της αλλοδαπής, οι συμμετέχοντες υποβάλλουν ένορκη βεβαίωση ενώπιον συμβολαιογράφου ή άλλης αρμόδιας αρχής (και αν δεν προβλέπεται από το δίκαιο της χώρας τους ένορκη βεβαίωση,  υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής), του νομίμου εκπροσώπου τους στην οποία αναγράφεται το νομικό καθεστώς της εταιρείας και δηλώνονται οι αρχές οι οποίες εκδίδουν τα σχετικά δικαιολογητικά για τη νομιμοποίησή τους. Διευκρινίζεται ότι ως «νομικό καθεστώς» νοείται η νομική μορφή της εταιρείας και τα χαρακτηριστικά αυτής με βάση το αλλοδαπό δίκαιο. Ειδικότερα, θα πρέπει στην ένορκη βεβαίωση να δηλώνονται οι προϋποθέσεις που θέτει το δίκαιο της έδρας της εταιρείας για την κτήση νομικής προσωπικότητας (π.χ. εάν απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο καθώς και εάν απαιτείται η τήρηση συγκεκριμένων διατυπώσεων δημοσιότητας για να συσταθεί η συγκεκριμένη νομική μορφή εταιρείας κ.λπ.), ποιό όργανο δύναται να εκπροσωπεί την εταιρεία (π.χ. Διοικητικό Συμβούλιο, Διαχειριστής), εάν μπορεί να ανατεθεί η εξουσία εκπροσώπησης σε τρίτο πρόσωπο και με ποιές προϋποθέσεις (απαιτείται π.χ. απόφαση του Δ.Σ. που να πληροί συγκεκριμένες απαιτήσεις δημοσιότητας;). Τέλος, στην ένορκη βεβαίωση θα πρέπει να δηλώνεται και η αλλοδαπή αρχή που ασκεί εποπτεία επί της συγκεκριμένης νομικής μορφής εταιρειών και είναι υπεύθυνη για την έκδοση των σχετικών δικαιολογητικών νομιμοποίησης.

Σε κάθε περίπτωση το Υ.ΝΑ.Ν.Π. έχει δικαίωμα να ελέγξει την ορθότητα των δηλωθέντων.

Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα πρέπει επίσης να προσκομίζουν παραστατικό εκπροσώπησης (π.χ. Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου, εξουσιοδότηση από νόμιμο εκπρόσωπο ο οποίος να έχει δικαίωμα εξουσιοδότησης σε άλλο φυσικό πρόσωπο και η εξουσία αυτή να προκύπτει από τα προσκομιζόμενα έγγραφα) περί έγκρισης συμμετοχής στη δημόσια διαβούλευση και υπογραφής της σύμβασης εμπιστευτικότητας από το συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο, το οποίο θα είναι το ίδιο με το αναφερόμενο στη βεβαίωση του υπευθύνου ασφαλείας. Στην εξουσιοδότηση αυτή θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι το πρόσωπο αυτό εξουσιοδοτείται να υπογράψει τη σύμβαση εμπιστευτικότητας όπως αυτή επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση.

Τα προσκομιζόμενα έγγραφα θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα ή να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α΄ 188).  Σε κάθε περίπτωση το ελληνικό κείμενο θεωρείται κύριο και υπερισχύει κάθε αντίστοιχου ξενόγλωσσου κειμένου.

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα,  και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας  του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.

Δ) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 του ν. 4250/2014 αναφορικά με την αποδοχή απλών ή επικυρωμένων αντιγράφων.

Ε) Γενικά, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς  κάθε νομικής μορφής, πλην των προαναφερομένων θα πρέπει να προσκομίσουν όποια άλλα νομιμοποιητικά έγγραφα ζητηθούν ως διευκρινήσεις από το Υ.ΝΑ.Ν.Π. αναφορικά με την εκπροσώπησή τους.

ΣΤ) Οικονομικοί φορείς που έχουν καταθέσει στην Υπηρεσία μας ένα ή περισσότερα παραστατικά που απαιτούνται από την παρούσα ανακοίνωση και εξακολουθούν να ισχύουν ή να μην έχουν μεταβληθεί κατά περιεχόμενο και ουσία, μπορούν να μην τα προσκομίσουν εκ νέου στην παρούσα φάση, καταθέτοντας μόνο ένορκη βεβαίωση (ή υπεύθυνη δήλωση ανάλογα με το δίκαιο της χώρας τους) στην οποία να αναφέρεται ρητά το συγκεκριμένο παραστατικό, ο χρόνος και η αιτία που προσκομίσθηκε, και ότι δεν έχει μεταβληθεί και παραμένει σε ισχύ κατά το χρόνο υπογραφής της Σύμβασης Εμπιστευτικότητας.

9. Με σκοπό την ανταλλαγή οικονομικοτεχνικών πληροφοριών επί της επικείμενης προμήθειας, δύναται να πραγματοποιηθούν ενημερωτικές συναντήσεις - παρουσιάσεις των οικονομικών φορέων σε αρμόδιους επιτελείς του Υ.ΝΑ.Ν.Π., κατόπιν σχετικού αιτήματος των οικονομικών φορέων που θα υποβληθεί το αργότερο έως την Παρασκευή 01/09/2017 στην ηλεκτρονική διεύθυνση dipea.d@yna.gov.gr ή/και στο Fax 213-1371361 της ΔΙ.Π.Ε.Α. ή/και στο diavoulefsi@eprocurement.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Οι εν λόγω συναντήσεις/παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν μόνον κατά το διάστημα μεταξύ 28/08 και 08/09/2017 και  μόνον για τους υποψήφιους αναδόχους που θα παρουσιάσουν ολοκληρωμένη πρόταση.

10. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να καταθέσουν συμπληρωμένο στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα το Έντυπο Δημόσιας Διαβούλευσης (σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή), που επισυνάπτεται στην παρούσα, στο Γρ. 422 της ΔΙΠΕΑ του Υ.ΝΑ.Ν.Π. (Ταχ. Διεύθυνση: Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Τ.Κ. 18510 εντός Λιμένα Πειραιώς) μέχρι και την 08-09-2017, ημέρα Παρασκευή, ημερομηνία λήξης της διαδικασίας της Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών.

11. Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στις ιστοσελίδες του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) και του Y.NA.N.Π. (www.yen.gr) με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία. Για τους λόγους που αναφέρθηκαν στην παρ. 4 ανωτέρω, οι προτάσεις που θα υποβληθούν από τους οικονομικούς φορείς δεν θα δημοσιοποιηθούν.

12. Εφιστάται η προσοχή προς τους οικονομικούς φορείς για την αποφυγή καταχώρησης προτάσεων καθώς και οποιωνδήποτε λοιπών πληροφοριών/στοιχείων εμπιστευτικής φύσης απευθείας μέσω της διαδικτυακής ηλεκτρονικής φόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, καθώς τα ανωτέρω αναρτώνται αυτούσια στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ, ως σχόλια επί της ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών.

13. Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις, στην ιστοσελίδα του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις Τεχνικών Προδιαγραφών και στην ιστοσελίδα του Y.NA.N.Π. (www.yen.gr) στο σύνδεσμο Διαγωνισμοί – Διαβουλεύσεις  -> Δημόσιες Διαβουλεύσεις Έργων. Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Υ.ΝΑ.Ν.Π. (https://diavgeia.gov.gr/f/nautilias_new).

14. Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών.

Διακήρυξη Αριθ. 04/2020
Share: