Διακήρυξη αριθ. 07/2023 Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Διεθνούς Διαγωνισμού

Εκτέλεση εργασιών τακτικής συντήρησης επιπέδου QL4 (W6) κύριων μηχανών Π.Α.Θ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 090

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι προκηρύσσεται ηλεκτρονικός, ανοικτός και διεθνής διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Εκτέλεση εργασιών τακτικής συντήρησης επιπέδου QL4 (W6) κύριων μηχανών Π.Α.Θ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 090», συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης ενός εκατομμυρίου ευρώ #1.000.000,00€# (απαλλάσσεται Φ.Π.Α.) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.

Η παρούσα σύμβαση έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 2023 στη ΣΑΕ 989/2, με κωδικό έργου 2023ΣΕ98920002 6000447 «Αναβάθμιση και συντήρηση πλωτών και χερσαίων επιχειρησιακών μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.», σύμφωνα με την αριθ. πρωτ.: 30299/31-3-2023 Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: 9ΨΑΧ46ΜΤΛΡ-ΦΤ8).

Η σύμβαση αφορά στο υποέργο με α/α 3 «Εκτέλεση εργασιών τακτικής συντήρησης Κύριων Μηχανών Π.Α.Θ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 090», το οποίο περιλαμβάνεται στην Πράξη «Αναβάθμιση και συντήρηση πλωτών και χερσαίων επιχειρησιακών μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.», η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Πρόγραμμα Ελλάδας – Μέσο Χρηματοδοτικής Στήριξης για τη Διαχείριση των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων 2021-2027», με βάση την αριθ. πρωτ.: 177027/24-3-2023 (ΑΔΑ: 6ΒΣ346ΜΔΨΟ-ΖΦ4) Απόφαση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου/Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής/Ε.Υ.Σ.Υ.Δ.-Μ.Ε.Υ.

Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων.

Οι προσφορές θα υποβληθούν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήματος www.promitheus.gov.gr, όπου θα είναι διαθέσιμο το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης (Συστημικός Αριθμός: -197165-).

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 8-7-2023 και ώρα 09:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 21-8-2023 και ώρα 15:00.

Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών (διενέργεια διαγωνισμού): 25-8-2023 και ώρα 11:00.

Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από τη Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών του Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ. στα τηλέφωνα 213-137-4652 και 213-137-1081 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .

Ε.Ένωση - Ταμείο

Διακήρυξη Αριθ. 07/2023
Share: