Διακήρυξη Δημοσίου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές

Εκμίσθωση του Κυλικείου της ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

  1. Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου (ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ) προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την εκμετάλλευση του κυλικείου της ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, χρονικού διαστήματος τριών (3) ετών με δυνατότητα παράτασης για δύο (02) ακόμη έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, από τον Διοικητή της ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

  2. Οι κλειστές προσφορές θα γίνονται δεκτές στο Γραφείο της Γραμματείας της ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (Παραλία Ασπροπύργου, ΤΚ:19300 – Ασπρόπυργος) μέχρι τις 18-07-2022 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:00πμ και οι οποίες θα παραμένουν κλειστές μέχρι την αποσφράγισή τους από την αρμόδια επιτροπή, η οποία θα γίνει στις 20-07-2022 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:30πμ. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Όλοι οι συμμετέχοντες, ή εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους, μπορούν να παρίστανται στη δημοπρασία.

  3. Τους όρους της Διακήρυξης (ΑΔΑ : 691Α4653ΠΩ-Α1Ζ), ως και κάθε σχετική λεπτομέρεια, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να πληροφορούνται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ στο τηλέφωνο 2105578886.

  4. Η Διακήρυξη δημοσιεύεται περιληπτικά σε δύο (02) ημερήσιες εφημερίδες, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (www.ynanp.gr ), στην ιστοσελίδα του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr ) και σε εμφανές σημείο της εισόδου της ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
ΑΕΝ
Share: