Διενέργεια κλήρωσης για τον ορισμό μελών της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Ανακοινώνεται ότι, την 16-04-2021 και ώρα 11 π.μ. στο γραφείο της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ), στο κτίριο Ακτής Βασιλειάδη – Πύλη Ε1 λιμένα Πειραιά , (1ος όροφος γραφείο 106), θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη:

α) ενός (1) Προϊστάμενου Διεύθυνσης ΥΝΑΝΠ, ως αναπληρωματικού του Προέδρου της
Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης ΥΝΑΝΠ

β) ενός (1) τακτικού μέλους της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης ΥΝΑΝΠ και αναπληρωματικό αυτού, μεταξύ των Προϊσταμένων Διευθύνσεων ΥΝΑΝΠ.

γ) ενός Προϊστάμενου Διεύθυνσης άλλου φορέα και του αναπληρωματικού αυτού.
Η ως άνω διαδικασία θα διεξαχθεί ενώπιον επιτροπής αποτελούμενη από τους κάτωθι υπαλλήλους ΥΝΑΝΠ,

  (α) Σαλπέα Κυριακούλας ΜΥΥΝΑΝΠ με βαθμό Α
  (β) Μπατζιοπούλου Μαρίας, ΜΥΥΝΑΝΠ με βαθμό Α
  (γ) Νηφόρου Σοφίας ΜΥΥΝΑΝΠ με βαθμό Α

Καλούνται οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, να ενημερώσουν με οποιοδήποτε τρόπο στελέχη Υπηρεσιών τους για να παραστούν στη διεξαγωγή της ως άνω δημόσιας κλήρωσης.

Share: