Εκ νέου παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών της αριθ. 02/2021 Διακήρυξης

Προμήθεια ιματισμού και εξοπλισμού για τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται η εκ νέου παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών της αριθ. 02/2021 Διακήρυξης Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου για την «Προμήθεια ιματισμού και εξοπλισμού για τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής» (συστημικοί αριθμοί: 102581, 102582, 102583, 102584, 102585, 102586, 102587, 102588, 102589, 102590), συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης εννέα εκατομμυρίων τριακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων εκατόν σαράντα ευρώ #9.315.140,00€# (συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. και νομίμων κρατήσεων), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Η ως άνω ημερομηνία παρατείνεται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 60 πργ. 3 περίπτωση α΄ του ν.4412/2016, όπως ισχύει, καθώς αν και ζητήθηκαν από ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς έγκαιρα πρόσθετες πληροφορίες, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι ημέρες (ήτοι μέχρι την 18-5-2021) πριν από την προθεσμία που ορίσθηκε για την παραλαβή των προσφορών, κατόπιν έκδοσης και της αριθ. πρωτ.: 2832.3/27807/2021/19-4-2021 Απόφασης Υ.ΝΑ.Ν.Π./ Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.ΕΑ. 2ου, ώστε να δοθεί ικανό χρονικό διάστημα να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών τους, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στην αριθ. πρωτ.: 2832.3/35265/2021/19-5-2021 Απόφαση Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.ΕΑ. 2ου (ΑΔΑΜ:21PROC 008649075, ΑΔΑ:6ΙΩΤ4653ΠΩ-ΙΕΙ).

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών: 31-5-2021 και ώρα 15:00.

Διενέργεια διαγωνισμού (αποσφράγιση προσφορών): 4-6-2021 και ώρα 11:00.

Share: