Εκδήλωση ενδιαφέροντος Τ.Α.Λ.Σ. (Ν.Π.Δ.Δ. )

Υπηρεσίες νομικής εκπροσώπησης του Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος (Ν.Π.Δ.Δ.) και παροχής συμβουλών νομικού χαρακτήρα σε αυτό

1)Το Τ.Α.Λ.Σ. (ν.π.δ.δ.) ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί μέσω της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης στην απόκτηση των εν θέματι υπηρεσιών διάρκειας δύο (02) ετών (1/1/2022-31/12/2023)για α) δικαστική εκπροσώπηση και συναφώς απαιτούμενες ενέργειες και β) παροχή συμβουλών νομικού χαρακτήρα.

2)Το συνολικό μέγιστο προϋπολογιζόμενο κόστος ανέρχεται στο ποσό των 18.600,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και κατανέμεται σε 12.400,00 € για το έτος 2022 και 6.200,00€ για το έτος 2023. Το δεσμευόμενο ποσό της αναληφθείσας υποχρέωσης που τυχόν παραμείνει ανεκτέλεστο για το 2022θα μεταφερθεί στο επόμενο οικονομικό έτος 2023 ως εκκρεμής συμβατική υποχρέωση.

3) Οι υπηρεσίες θα αποπληρώνονται με τμηματικές καταβολές μετά το πέρας ενεργειών μεμονωμένα για κάθε υπόθεσηεντός ενός (01) μήνα από την παραλαβή των δεδουλευμένων υπηρεσιών και των οικείων παραστατικών.

4) Διενεργούμενες κρατήσεις: α) Κράτηση 0,06% επί της αξίας προ φ.π.α. υπέρ ΑΕΠΠ. β) Κράτηση 0,07% επί της αξίας προ φ.π.α. υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ. γ) Επί των ποσών κράτησης υπέρ ΑΕΠΠ και ΕΑΑΔΗΣΥ διενεργείται κράτηση 3% χαρτόσημο και επί του χαρτοσήμου διενεργείται κράτηση 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου δ) Παρακράτηση φόρου 20% επί της καθαρής αξίας (προ φ.π.α.).

5)Οι εν λόγω υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : CPV79110000-8 (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών νομικού χαρακτήρα και νομικής εκπροσώπησης).

6)Οι υποβαλλόμενες προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν συνολική αμοιβή ανά περίπτωση / εκδικαζόμενη υπόθεση (συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσης παραβόλων, γραμματίων προείσπραξης και πάσης φύσης λοιπών εξόδων) προ Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α. και δύνανται να περιέλθουν στην Υπηρεσία μας (με υπογραφή και σφραγίδα) εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email: tals@hcg.gr) ή ταχυδρομικώς (2ας Μεραρχίας 18 Πειραιάς ΤΚ18535).

7) Για τους υποψηφίους απαιτούνται τα εξής: α) Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω β) Επαρκής εμπειρία στο χειρισμό διοικητικής φύσης υποθέσεων (προσκόμιση κατάστασης παραστάσεων σε 50 τουλάχιστον υποθέσεις ενώπιον διοικητικών δικαστηρίων).

8) Προσφορές δύναται να υποβληθούν αποκλειστικά κατόπιν πρόσκλησης που θα απευθύνει το Ταμείο στους ενδιαφερόμενους.Δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά (άρθρο 120, ν.4412/2016 όπως ισχύει).Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία στο τηλέφωνο 213-1371550 ή στο e-mail: tals@hcg.gr. Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη συνολική προσφερόμενη τιμή για τις υπηρεσίες, προ Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α.και δύνανται να περιέλθουν στην Υπηρεσία μας (με υπογραφή και σφραγίδα) εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email: tals@hcg.gr) ή ταχυδρομικώς (2ας Μεραρχίας 18 Πειραιάς ΤΚ 18535).

ΤΑΛΣ
Share: