Οριστικοί Πίνακες Συμμετεχόντων και Απορριφθέντων – Ημερομηνία διεξαγωγής των Ψυχομετρικών Εξετάσεων των υποψηφίων του διαγωνισμού απευθείας κατάταξης Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού (Ιατρών)

1. Ανακοινώνεται ότι, την 24-05-2024, ημέρα Παρασκευή, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr), καθώς και στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ, στην Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, οι κάτωθι Πίνακες του διαγωνισμού απευθείας Κατάταξης Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού έτους 2024, προερχόμενων από ιδιώτες Ιατρούς:

α) Οι Οριστικοί Πίνακες Συμμετεχόντων και Απορριφθέντων υποψηφίων του διαγωνισμού, όπως αυτοί καταρτίσθηκαν από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής – Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης κατόπιν εκδόσεως της αριθμ. 388/20-05-2024 Απόφαση Α.Σ.Ε.Π./ ΤΜΗΜΑ Α΄.

β) Οι Πίνακες Συμμετεχόντων, ανά ιατρική ειδικότητα των υποψηφίων και κατά φθίνουσα σειρά συνολικού αριθμού μορίων, όπως αυτοί προέκυψαν βάσει του οικείου Οριστικού Πίνακα Συμμετεχόντων.

γ) Ο συγκεντρωτικός Πίνακας Καλουμένων υποψηφίων για υποβολή σε Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ψυχομετρικές εξετάσεις, υγειονομικές εξετάσεις & παραπομπή στην ΑΝΥΕ, κολύμβηση).

2. Οι υποψήφιοι/ες που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω συγκεντρωτικό Πίνακα Καλουμένων πρέπει να παρουσιασθούν για Ψυχομετρικές Εξετάσεις ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. την 12-06-2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:30 π.μ. στη Σχολή Λιμενοφυλάκων (ΤΕΡΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΙΔΟΥ, ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ). Κατά την παρουσίασή τους να φέρουν υποχρεωτικά το Δελτίο Ταυτότητάς τους.

3. Ακολούθως, όσοι υποψήφιοι/ες επιτύχουν στη διαδικασία των Ψυχομετρικών Εξετάσεων, προγραμματίζεται να υποβληθούν σε Υγειονομικές Εξετάσεις την 13-06-2024 και να παραπεμφθούν ενώπιον της ΑΝΥΕ την 14-06-2024. Με νεώτερη ανακοίνωσή μας θα γνωστοποιηθούν λοιπές λεπτομέρειες. Επιπρόσθετα, υπενθυμίζεται ότι κατά την παρουσίαση στις Υγειονομικές Εξετάσεις, καθώς και ενώπιον της ΑΝΥΕ, οι υποψήφιοι/ες οφείλουν να προσκομίσουν όλες τις προβλεπόμενες από την οικεία Προκήρυξη εργαστηριακές εξετάσεις/ γνωματεύσεις, ήτοι:

α. Γενική αίματος, ουρία, σάκχαρο, κρεατινίνη, τρανσαμινάσες, αιμοσφαιρίνη, γενική ούρων και ανοσολογικές εξετάσεις (Τεστ HIV, τεστ HbsAg, τεστ HCV) με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).

β. Ακτινογραφία θώρακα FACE με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).

γ. Ηλεκτροκαρδιογράφημα με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Δ.Ι. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας), στην οποία να αναφέρεται ότι δύναται να συμμετάσχει σε αθλητικές δοκιμασίες.

δ. Οφθαλμολογική εξέταση με καταγραφή της οπτικής οξύτητας και του βαθμού διαθλαστικής ανωμαλίας εκάστου οφθαλμού, την ύπαρξη ή μη δυσχρωματοψίας και την ύπαρξη νοσήματος ή πάθησης με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).

ε. Ωτορινολαρυγγολογική εξέταση και ακοόγραμμα με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).

στ. Γυναικολογική εξέταση (μόνο για υποψήφιες) με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).

Share: