Παράταση διακήρυξης αριθ. 18/2022

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στην αριθ. 18/2022 Διακήρυξης «Διαδραστικές Αίθουσες Τηλεκπαίδευσης Σχολής Δοκίμων Λ/Φ»

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται η παράταση κατά δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες, της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στην αριθ. 18/2022 Διακήρυξης Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου (ΑΔΑΜ:22PROC011494407, ΑΔΑ: 98Π44653ΠΩ-6Κ1, Συστημικός αριθμός -174088) για την προμήθεια με τίτλο «Διαδραστικές Αίθουσες Τηλεκπαίδευσης Σχολής Δοκίμων Λ/Φ».

Η ως άνω ημερομηνία παρατείνεται σύμφωνα με την αριθ. πρωτ.: 2832.3/85395/2022/29-11-2022 Απόφαση Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου (ΑΔΑΜ: 22PROC011722058, ΑΔΑ: 9ΒΒ54653ΠΩ-ΞΒΚ) κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 60 παρ. 3 περ. β΄ του ν.4412/2016, όπως ισχύει, προκειμένου να δοθεί ικανό χρονικό διάστημα στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών τους, καθότι οι διευκρινίσεις, οι οποίες δόθηκαν με την αριθ. πρωτ.: 2832.3/85393/2022/29-11-2022 Απόφαση Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου -4ου (ΑΔΑ: 6ΛΡΨ4653ΠΩ-9ΙΘ) αφορούν σε αλλαγές στα έγγραφα της σύμβασης και συγκεκριμένα σε όρους των τεχνικών προδιαγραφών.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών: Τρίτη 20-12-2022 και ώρα 15:00.

Διενέργεια διαγωνισμού (αποσφράγιση προσφορών): Τρίτη 27-12-2022 και ώρα 11:00

Σήματα ΤΕΑ
Σήματα ΤΕΑ
διακήρυξη Αριθ. 18/2022
Share: