Διακήρυξη αριθ. 18/2022

Διαδραστικές αίθουσες τηλεκπαίδευσης Σχολής Δοκίμων Λ/Φ

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι προκηρύσσεται ηλεκτρονικός, ανοικτός και διεθνής διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, με αντικείμενο την προμήθεια με τίτλο «Διαδραστικές αίθουσες τηλεκπαίδευσης Σχολής Δοκίμων Λ/Φ», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σύμβασης τριακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών του ευρώ #349.999,95€# (συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. και λοιπών κρατήσεων) (καθαρή αξία διακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες διακόσια πενήντα οκτώ ευρώ και δύο λεπτά του ευρώ # 282.258,02€# και Φ.Π.Α. εξήντα επτά χιλιάδες επτακόσια σαράντα ένα ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά του ευρώ # 67.741,93 €#).

Η παρούσα σύμβαση έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2022 στην ΣΑΕ 789/2, με κωδικό εναρίθμου 2021ΣΕ78920001, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 69530/8-7-2022 (ΑΔΑ:ΨΦΑΗ46ΜΤΡ-40Κ) Απόφαση Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων/Γ.Γ.Δ.Ε.-ΕΣΠΑ/Γ.Δ.Δ.Ε./Δ.Δ.Ε./Τμήματος Κατάρτισης Ετησίων Προγραμμάτων.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, όπου θα είναι διαθέσιμο το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης (Συστημικός Αριθμός: -174088-).

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 27-10-2022 και ώρα 09:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 05-12-2022 και ώρα 15:00.

Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από τη Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών του Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ. στα τηλέφωνα 213-1374597 και 213-1371081 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Σήματα ΤΕΑ

διακήρυξη Αριθ. 18/2022
Share: