Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων αθλητικών δοκιμασιών (Ομάδες 701-702)