Προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας και ημερομηνίας διεξαγωγής εξετάσεων

Πλήρωση εννέα (09) κενών οργανικών θέσεων πλοηγών του κλάδου Αρχιπλοηγών-Πλοηγών του ΥΝΑΝΠ

Ανακοινώνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας, από Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2024 έως και Παρασκευή 01 Μαρτίου 2024, στο πλαίσιο της αριθμ. 2901.1/ 7027/2024/29-01-2024 κοινής απόφασης-προκήρυξης των Υπουργών Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΦΕΚ 6/30-01-2024 τ.ΑΣΕΠ και ΑΔΑ : 65ΨΟ4653ΠΩ-ΩΜ5), για την πλήρωση, με διαγωνισμό, εννέα (09) κενών οργανικών θέσεων πλοηγών του Κλάδου Αρχιπλοηγών - Πλοηγών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στον Πειραιά από 15-04-2024.

Η υποβολή αίτησης υποψηφιότητας, συνοδευόμενη με τα απαιτούμενα από τη σχετική προκήρυξη δικαιολογητικά θα γίνεται είτε αυτοπροσώπως ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο, με θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής του υποψηφίου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, 10.00΄-14.00΄ (γραφείο 202, 2ος όροφος) είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει (ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ) κατά τα προβλεπόμενα για την ταχυδρομική αποστολή στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ της ως άνω προκήρυξης.

Η παρούσα αναρτήθηκε την 15-02-2024 στο κεντρικό κτίριο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Πειραιάς) και στους διαδικτυακούς τόπους του ΥΝΑΝΠ (www.ynanp.gr) και του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ (www.hcg.gr ).

Share: