Πρόσληψη έκτακτου Ναυτικού Προσωπικού Πλοηγικού Σταθμού Ρόδου

Σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) έκτακτου Ναυτικού προσωπικού για κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών του πλοηγικού σταθμού Ρόδου

Πρόσληψη έκτακτου Ναυτικού Προσωπικού Πλοηγικού Σταθμού Ρόδου (ΑΔΑ:6ΑΩ24653ΠΩ-ΔΨ0)

Πλοηγικός Σταθμός Ρόδου
Share: