Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διενέργεια διαγωνισμού για την ανάθεση προμήθειας αμόλυβδης βενζίνης Κ.ΛΧ Κέρκυρας
  1. Η Λιμενική Αρχή Κέρκυρας σας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διενέργεια διαγωνισμού για την ανάθεση προμήθειας αμόλυβδης βενζίνης CPV 09132100-4 προς κάλυψη των αναγκών σε καύσιμα των χερσαίων και πλωτών μέσων Υπηρεσίας μας έως την 31-12-2023 έκτος εάν εξαντληθεί νωρίτερα η ανωτέρω (β) σχετική πίστωση.

  2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων έξι ευρώ και είκοσι έξι λεπτών #29.006,26€# (συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου).

  3. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να επικοινωνούν με την Υπηρεσία μας στο τηλέφωνο 26613-65232 & 6972878087, για οποιαδήποτε διευκρίνιση απαιτηθεί.

  4. Δύνασθε να υποβάλλετε προσφορά, σε σφραγισμένο φάκελο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την Τρίτη 18-04-2023 και ώρα 12:00, στο Γραφείο Πλωτών – Χερσαίων Μέσων της Υπηρεσίας μας σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές απαιτήσεις υποβολής προσφοράς.
Κ.Λ/Χ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Share: