Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Παροχή υπηρεσιών ωρίμανσης Τεχνικών Προδιαγραφών για την τεχνολογική Αναβάθμιση Αιθουσών

Παροχή υπηρεσιών ωρίμανσης Τεχνικών Προδιαγραφών για την τεχνολογική Αναβάθμιση Αιθουσών.

  1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ωρίμανσης Τεχνικών Προδιαγραφών για την τεχνολογική Αναβάθμιση Αιθουσών (Γρ. κ. ΥΝΑΝΠ, 512,577,630).
  2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται συνολικά στο ποσό των είκοσι χιλιάδων Ευρώ #20.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου).
  3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΗΔΕΠ στα εξής τηλέφωνα : 213137 4372 & 213137 1570 προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη : «Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών ωρίμανσης Τεχνικών Προδιαγραφών για την τεχνολογική Αναβάθμιση Αιθουσών (Γρ. κ. ΥΝΑΝΠ, 512,577,630)» μέχρι και την 26–05–2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00΄, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Γρ. 251 του Κεντρικού Κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π., όπου και θα εξετασθούν δημόσια .
Share: