Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προμήθεια συστήματος υποβρύχιας βιντεοσκόπησης με παρελκόμενα για την κάλυψη αναγκών της Ομάδας Ειδικών Καταδύσεων της Μ.Υ.Α./Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ.

  1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια συστήματος υποβρύχιας βιντεοσκόπησης με παρελκόμενα για την κάλυψη αναγκών της Ομάδας Ειδικών Καταδύσεων της Μ.Υ.Α./Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ. 2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των τριάντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ #34.400,00€# (συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ δημοσίου).

  2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία, Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Μ.Υ.Α. στα εξής τηλέφωνα : 210 9852133, 210 9819548, 213 1302300, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη : «Προσφορά για την προμήθεια συστήματος υποβρύχιας βιντεοσκόπησης με παρελκόμενα για την κάλυψη αναγκών της Ομάδας Ειδικών Καταδύσεων της Μ.Υ.Α./Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ.», μέχρι και την 08–12–2023 και ώρα 14:00΄, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες 09:00΄- 14:00΄, στις εγκαταστάσεις της Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., στο εκθεσιακό κέντρο Ο.Λ.Π. -πενταγωνική αίθουσα, Ακτή Μιαούλη 50, Τ.Κ.: 185 36, Πειραιάς.
Share: