Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας και αναλώσιμων και ανταλλακτικών φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και εκτυπωτών Γραφείου Αναπαραγωγής Εγγράφων (Offset) και κεντρικού κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π.

1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας και αναλώσιμων και ανταλλακτικών φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και εκτυπωτών Γραφείου Αναπαραγωγής Εγγράφων (Offset) και κεντρικού κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π.

2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ποσό των τριάντα δύο χιλιάδων Ευρώ #32.000,00€# (συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου).

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Π. ΣΤ΄ στο εξής τηλέφωνο : 213.137.1300-1127 προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη : «Προσφορά για την προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας και αναλώσιμων και ανταλλακτικών φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και εκτυπωτών Γραφείου Αναπαραγωγής Εγγράφων (Offset) και κεντρικού κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π.» μέχρι και την 04-11-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00΄, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Γρ. 200 του Κεντρικού Κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π., όπου και θα εξετασθούν δημόσια.

Share: