Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πλοηγικού Σταθμού Ηρακλείου

Προμήθεια δυο (02) σταθερών ηλεκτρονικών υπολογιστών και ενός πολυμηχανήματος (εκτυπωτής, σκάνερ, φωτοτυπικό) για κάλυψη αναγκών του γραφείου έκδοσης και είσπραξης πλοηγικών τελών του Πλοηγικού Σταθμού Ηρακλείου

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην προμήθεια  δυο (02)  σταθερών ηλεκτρονικών υπολογιστών  και ενός πολυμηχανήματος (εκτυπωτής, σκάνερ, φωτοτυπικό) για κάλυψη αναγκών του γραφείου έκδοσης και είσπραξης πλοηγικών τελών του Πλοηγικού Σταθμού Ηρακλείου.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη  ανέρχεται στο ποσό των  δυο χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και είκοσι λεπτών #2.486,20€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και νομίμων κρατήσεων υπέρ δημοσίου).    

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, στον τηλεφωνικό αριθμό: 2813-406930 (Γρ. Ναυτολογίας) και 2813 -406910-2 (Τηλεφωνικό Κέντρο Κ.Λ. Ηρακλείου) προκειμένου να καταθέσουν την  προσφορά τους, εσώκλειστη σε σφραγισμένο φάκελο επί του οποίου να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου με την ένδειξη: -Να μην ανοιχθεί- «Προσφορά για την προμήθεια δυο σταθερών ηλεκτρονικών υπολογιστών και ενός πολυμηχανήματος (εκτυπωτής, σκάνερ, φωτοτυπικό) για χρήση του Γραφείου έκδοσης και είσπραξης πλοηγικών τελών του  Πλοηγικού Σταθμού Ηρακλείου» -Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι και την 10/12/2021 και ώρα 13.00 στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, εντός Λιμένα Ηρακλείου τ.κ.71110, όπου και θα εξεταστούν δημόσια.

Πλοηγικός Σταθμός Ηρακλείου
Share: