Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά

Επισκευή της κυλινδροκεφαλής του δεξιού κινητήρα της πλοηγίδος Π.Υ.52 του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά

1.  Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την επισκευή  της  κυλινδροκεφαλής του δεξιού κινητήρα της πλοηγίδος Π.Υ.52 του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά .

2.  Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων τριών ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (4.603,25€), συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και απαλλασσομένου του Φ.Π.Α.

 3.   ΟΙ ενδιαφερόμενοι μπορούν  να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από τον Πλοηγικό Σταθμό Πειραιά στο εξής τηλέφωνο: 210 4512721, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη : «Προσφορά για διενέργεια διαγωνισμού για την επισκευή της κυλινδροκεφαλής του δεξιού κινητήρα της πλοηγίδος Π.Υ.52 του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά» μέχρι και την 20/04/2022 και ώρα 10:00 π.μ., κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην Γενική Γραμματεία του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά (δνση Ακτή Μιαούλη 50, Πειραιάς).

Πλοηγικός Σταθμός Πειραιά
Share: