Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του ΠΛΣ 413

Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την για την παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του ΠΠΛΣ 413.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ #5.000,00€# συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία, ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ./ΔΙΠΘΑΠ Β΄, στο εξής τηλέφωνο: 2131374247 προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του ΠΠΛΣ 413» μέχρι και την 31–08–2021 και ώρα 15:30, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Γραφείο 310, Κεντρικό Κτίριο ΥΝΑΝΠ, Πύλες Ε1-Ε2, κεντρικός Λιμένας Πειραιά, ΤΚ 18510, Πειραιάς όπου και θα εξετασθούν δημόσια.

Share: