Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Εκτέλεση εργασιών επισκευής της Πλοηγίδας ΠΥ51 του Πλοηγικού Σταθμού Πάτρας

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση εκτέλεσης εργασιών επισκευής της πλοηγίδας ΠΥ51 του Πλοηγικού Σταθμού Πάτρας:

α) Ενίσχυση / αντικατάσταση των δύο πρυμναίων ξύλινων δεστρών,

β) Επισκευή επιφανειακής ρωγμής εσωτερικά στο στεγανό πρωραίο τμήμα, αριστερά, στο χώρο στοιβασίας της άγκυρας,

γ) Επισκευή κομβίου στροβιλοφυσητήρα αριστερής μηχανής, λόγω δυσκολίας στην περιστροφή του.

Στη συνολικά προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβάνονται νόμιμες κρατήσεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων.

Συνέχεια των ανωτέρω απευθύνεται πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους για υποβολή οικονομικών προσφορών προς την υπηρεσία μας για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα υπό προμήθεια είδη από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας, στον τηλεφωνικό αριθμό 2613615477 (Γραφείο Πλοηγικού Σταθμού) ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου patra.pilots@yna.gov.gr, προκειμένου να καταθέσουν τις προσφορές τους, μέχρι και την 15-02-2024 και ώρα 13:30 μ.μ. όπου και θα εξετασθεί ενώπιον αρμόδιας τριμελούς Επιτροπής της Υπηρεσία μας.

Πλοηγικός Σταθμός Πάτρας
Share: