Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Προμήθεια υγειονομικού υλικού έναντι της εξάπλωσης του COVID-19 για την προστασία των στελεχών ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ
  1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια υγειονομικού υλικού έναντι της εξάπλωσης του COVID-19 για την προστασία των στελεχών ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ.
  2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #17.070,42€#, (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου).
  3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Υ.Υ., στα εξής τηλέφωνα : 2131371080 & 2131371258, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη : «Προσφορά για την προμήθεια υγειονομικού υλικού έναντι της εξάπλωσης του COVID-19 για την προστασία των στελεχών ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ.» μέχρι και την 12–11–2021 και ώρα 12:00, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Γρ. Γραμματείας Υ.Υ./ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ. στο ισόγειο του Κεντρικού Κτιρίου ΥΝΑΝΠ, όπου και θα εξετασθούν δημόσια.
Share: