Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Προμήθεια εκπαιδευτικού εξοπλισμού για τις αίθουσες διδασκαλίας της ΑΕΝ/Ασπροπύργου

Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια εκπαιδευτικού εξοπλισμού για τις αίθουσες διδασκαλίας της ΑΕΝ/Ασπροπύργου .

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τριών χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα Ευρώ #23.560,00€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία, ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ στα τηλέφωνα: 210- 5574171, 210-5574172, 210-5574173, 210-5575986, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την προμήθεια εκπαιδευτικού εξοπλισμού για τις αίθουσες διδασκαλίας της ΑΕΝ/Ασπροπύργου» μέχρι και την 14–05–2021 και ώρα 12:00, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στις εγκαταστάσεις της ΑΕΝ/Ασπροπύργου (Ταχ. Δ/νση: Παραλία Ασπροπύργου, Ταχ. Κώδικας: 193 00 Ασπρόπυργος), όπου και θα εξετασθούν δημόσια.

Share: