Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Προμήθεια σημαιών για την κάλυψη αναγκών Υ.ΝΑ.Ν.Π.

  1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια σημαιών για την κάλυψη αναγκών Υ.ΝΑ.Ν.Π.

  2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ #4.000,00€# (συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου).

  3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία, Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Π. ΣΤ΄, στα εξής τηλέφωνα : 213137 1300 - 1127, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη : «Προσφορά για την προμήθεια σημαιών για την κάλυψη αναγκών Υ.ΝΑ.Ν.Π.», μέχρι και την 4–4–2024 και ώρα 12:00΄, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες, στο Γρ. 200Α του Κεντρικού Κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π., όπου και θα εξετασθούν δημόσια».
Share: