Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Προμήθεια αναλογικών τηλεφωνικών συσκευών

1. Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών, σας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια αναλογικών τηλεφωνικών συσκευών, σύμφωνα με τις συνημμένες στο παρόν τεχνικές απαιτήσεις.

2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται έως το συνολικό ποσό των πεντακοσίων ευρώ # 500,00 € # (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% και κρατήσεων υπέρ δημοσίου).

3. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να επικοινωνούν με την Υπηρεσία μας στο τηλέφωνο: 213137-1243 και 213137-4447 για οποιαδήποτε διευκρίνιση απαιτηθεί.

4. Οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών ,ΤΚ 185 10, μέχρι την 03 – 05 – 2023 και ώρα 15:00 σύμφωνα με το συνημμένο τεύχος τεχνικών απαιτήσεων.

ΔΕΚΝ
Share: