Πρόσκληση ενδιαφέροντος διενέργειας διαγωνισμού

Ανάθεση προμήθειας πετρελαίου κίνησης και βενζίνης αμόλυβδης για την κάλυψη αναγκών σε καύσιμα χερσαίων και πλωτών μέσων Λ/Χ Πόρου και Α Λ/Τ Μεθάνων έως την 31-12-2023

1. Η Λιμενική Αρχή Πόρου σας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διενέργεια διαγωνισμού για την ανάθεση προμήθειας α) πετρελαίου κίνησης CPV 09134100-8 και β) αμόλυβδης βενζίνης CPV 09132100-4 για την κάλυψη αναγκών σε καύσιμα των χερσαίων και πλωτών μέσων Λιμενικής Αρχής Πόρου και Α΄ Λ/Τ Μεθάνων έως την 31-12-2023, εκτός εάν νωρίτερα εξαντληθεί η ανωτέρω (β) σχετική πίστωση .

2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των οχτώ χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και εξήντα λεπτών #8.696,60€# (συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου).

3. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να επικοινωνούν με την Υπηρεσία μας στο τηλέφωνο 22980-22274 για οποιαδήποτε διευκρίνιση απαιτηθεί.

4. Δύνασθε να υποβάλλετε προσφορά, σε σφραγισμένο φάκελο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την Τρίτη 11/07/2023 και ώρα 12:00, στο Λιμεναρχείο Πόρου, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές απαιτήσεις υποβολής προσφοράς.

5. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία – διευκρίνιση απαιτηθεί.-

Λιμεναρχείο Πόρου
Share: