Πρόσκληση ενδιαφέροντος (Κ.Λ.Μυτιλήνης)

Ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων και συγκεκριμένα πετρελαίου κίνησης (ντίζελ) για τις ανάγκες των χερσαίων μέσων υπαγωγής του και προϊστάμενης αρχής 9ης ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.

  1. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης σας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων και συγκεκριμένα πετρελαίου κίνησης (ντίζελ) για τις ανάγκες των χερσαίων μέσων υπαγωγής του και προϊστάμενης αρχής 9ης ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ..
  2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των δεκαεπτά χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών #17.999,98€# (συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. 17% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου).
  3. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να επικοινωνούν με την Υπηρεσία μας στο τηλέφωνο 2251040827, για οποιαδήποτε διευκρίνιση απαιτηθεί.
  4. Δύνασθε να υποβάλλετε προσφορά, σε σφραγισμένο φάκελο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την Πέμπτη 24-02-2022 και ώρα 12:00 π.μ., στην Γραμματεία του Κεντρικού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης, Π. Κουντουριώτου 75, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές απαιτήσεις υποβολής προσφοράς.
  5. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία – διευκρίνιση απαιτηθεί.

Share: