Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για χρήση των περιπολικών οχημάτων ΑΛΣ 3444-ΑΛΣ 5700-ΑΛΣ3271 και τυχόν διερχομένων οχημάτων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

  1. Η Λιμενική Αρχή Κύμης σας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για χρήση των περιπολικών οχημάτων ΑΛΣ 3444-ΑΛΣ 5700-ΑΛΣ3271 και τυχόν διερχομένων οχημάτων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
  2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται έως του ποσού των πέντε χιλιάδων επτακοσίων δώδεκα ευρώ και έξι λεπτών #5.712,06€# (συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου και ΦΠΑ 24%).
  3. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να επικοινωνούν με την Υπηρεσία μας στο τηλέφωνο 2222022606, για οποιαδήποτε διευκρίνιση απαιτηθεί.
  4. Δύνασθε να υποβάλλετε προσφορά, σε σφραγισμένο φάκελο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την Τρίτη 28/02/2023 και ώρα 14:00, στην Διεύθυνση της Λιμενικής Αρχής Κύμης, Γραφείο Καυσίμων, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές απαιτήσεις υποβολής προσφοράς.
  5. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία – διευκρίνιση απαιτηθεί.-
Λ/Χ ΚΥΜΗΣ
Share: