Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Ανάθεση προμήθειας αμόλυβδης βενζίνης, CPV: 09132100-4, προς κάλυψη αναγκών πλωτού μέσου Υπηρεσίας μας ΠΛΣ-1063

  1. Το Λιμεναρχείο Σάμου ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαγωνισμό για την ανάθεση προμήθειας αμόλυβδης βενζίνης, CPV: 09132100-4, προς κάλυψη αναγκών πλωτού μέσου Υπηρεσίας μας ΠΛΣ-1063.

  2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων ευρώ #29.000,00€ # (συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου – απαλλάσσεται ΦΠΑ βάσει ν.2859/2000 ΦΕΚ 248 Α).

  3. Η προμήθεια θα είναι τμηματική ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας μας. Η διάρκεια της σύμβασης θα ορισθεί από την ημερομηνία υπογραφής της έως 31/12/2023, εκτός εάν νωρίτερα εξαντληθεί η σχετική πίστωση.

  4. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να επικοινωνούν με την Υπηρεσία μας (Γραφείο Διαχείρισης) στο τηλέφωνο 2273352220 και 22730-27318, για οποιαδήποτε διευκρίνιση απαιτηθεί.

  5. Δύνασθε να υποβάλλετε προσφορά, σε σφραγισμένο φάκελο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι και την Tετάρτη 12/07/2023 και ώρα 10:00, στο Γραφείο Διαχείρισης του Λιμεναρχείου Σάμου, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές απαιτήσεις υποβολής προσφοράς.

  6. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία – διευκρίνιση απαιτηθεί.-
Λιμεναρχείο Σάμου
Share: