Πρόσκληση για διενέργεια ανοιχτού και δημόσιου τεχνικού διαλόγου

Διαδραστικές Αίθουσες Τηλεκπαίδευσης

  1. Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται η διενέργεια ανοιχτού και δημόσιου Τεχνικού Διαλόγου, μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, με σκοπό την κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών για το έργο «Διαδραστικές Αίθουσες Τηλεκπαίδευσης».
  2. Ο τεχνικός διάλογος διενεργείται ανοικτά και δημόσια με στόχο την ενημέρωση των αρμόδιων Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής επί των τεχνολογικών εξελίξεων σε εξοπλισμό και συστήματα, καθώς και τη συλλογή πληροφοριών επί ζητημάτων που κρίνονται ουσιώδη για τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών, όπως: Προτεινόμενη Τεχνική Λύση (π.χ. μοντέλο, τεχνικά χαρακτηριστικά ανά είδος), Πλεονεκτήματα Τεχνικής Λύσης (π.χ. τεχνικά χαρακτηριστικά που δύνανται να αξιολογηθούν θετικά ανά είδος), Τεχνικά Φυλλάδια Προτεινόμενης λύσης καθώς και Λοιπές Προτάσεις (Εκτιμώμενο κόστος προσφερόμενης λύσης ανά είδος, Προτεινόμενος χρόνος παράδοσης ανά είδος, τυχόν υπαγωγή είδους σε εναρμονισμένα πρότυπα με αναφορά των προτύπων/πιστοποιήσεων) κ.ο.κ. H συμμετοχή των οικονομικών φορέων στη διαδικασία του Τεχνικού Διαλόγου δεν είναι δεσμευτική. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν αποτυπωθεί στο επισυναπτόμενο Έντυπο Τεχνικού Διαλόγου αρχικές τεχνικές απαιτήσεις των επικείμενων εργασιών, οι οποίες δύναται να μεταβληθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του Τεχνικού Διαλόγου. Ως εκ τούτου, επισημαίνεται ότι, όλες οι προτάσεις - παρατηρήσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο της διαδικασίας του Τεχνικού Διαλόγου, θα αξιολογηθούν από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κατά την εκπόνηση των τεχνικών προδιαγραφών, με γνώμονα την βέλτιστη ικανοποίηση των απαιτήσεων που έχουν τεθεί, αλλά και την εξασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής ευρύτητας συμμετοχής και του υγιούς ανταγωνισμού.
  3. Κατά τη διάρκεια του τεχνικού διαλόγου, με σκοπό την ανταλλαγή οικονομικοτεχνικών πληροφοριών επί της επικείμενης προμήθειας, δύναται να πραγματοποιηθούν ενημερωτικές συναντήσεις - παρουσιάσεις των οικονομικών φορέων σε αρμόδιους επιτελείς του Υ.ΝΑ.Ν.Π., κατόπιν σχετικού αιτήματος των οικονομικών φορέων στην ηλεκτρονική διεύθυνση dipea.d@yna.gov.gr της Δ/νσης Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και στο diavoulefsi@eprocurement.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Μετά το πέρας της συνάντησης - παρουσίασης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΑΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) και στην ιστοσελίδα του YNANΠ (www.ynanp.gr) την ημέρα κατά την οποία αυτή πραγματοποιήθηκε.
  4. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να συμπληρώνουν τη φόρμα υποβολής σχολίων στο ΕΣΗΔΗΣ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.gr, και σύμφωνα με τους κανόνες υποβολής σχολίων που έχουν αναρτηθεί στον εν λόγω σύνδεσμο, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας Ανακοίνωσης Πρόσκλησης για Διενέργεια ανοιχτού και δημόσιου Τεχνικού Διαλόγου στο ΕΣΗΔΗΣ. Επισημαίνεται ότι, κατά την καταχώρηση παρατηρήσεων/σχολίων των οικονομικών φορέων μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, οι εν λόγω παρατηρήσεις/σχόλια αναρτώνται αυτούσια στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ, ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας ανοιχτού και δημόσιου Τεχνικού Διαλόγου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που τα σχόλια περιλαμβάνουν αρχεία όπως πίνακες, σχέδια, εικόνες, χάρτες ή φωτογραφίες, τότε τα αρχεία αυτά μπορούν να αποσταλούν στο diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, με σαφή αναφορά του μοναδικού κωδικού ΕΣΗΔΗΣ ανάρτησης Διαβούλευσης.
  5. Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις, στην ιστοσελίδα του ΑΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις Τεχνικών Προδιαγραφών και στην ιστοσελίδα του YNANΠ (www.ynanp.gr) στο σύνδεσμο Ανακοινώσεις à Διαγωνισμοί - Διαβουλεύσεις. Το έντυπο Τεχνικού Διαλόγου θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις.
Share: