Πρόσκληση για υγειονομική εξέταση υποψηφίων

Πλήρωση εννέα (09) κενών οργανικών θέσεων πλοηγών του κλάδου Αρχιπλοηγών-Πλοηγών του ΥΝΑΝΠ