Πρόσκληση για υγειονομική εξέταση υποψηφίων για την πλήρωση έντεκα (11) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού ναυτικών ειδικοτήτων του ΥΝΑΝΠ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλούνται οι υποψήφιοι, που υπέβαλαν αίτηση υποψηφιότητας για την πλήρωση, με επιλογή, έντεκα (11) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού ναυτικών ειδικοτήτων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που έχουν προκηρυχθεί με την αριθμ. 2901.1/51453/2022/18-7-2022 κοινή απόφαση-προκήρυξη των Υπουργών Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΦΕΚ 48/22-7-2022 τ.ΑΣΕΠ και ΑΔΑ : 6Λ1Ε4653ΠΩ-ΝΡ6), όπως παρουσιασθούν, το αργότερο έως 04/11/2022 και από ώρα 09.00΄ – 10.30΄, για υγειονομική εξέταση στην Υγειονομική Επιτροπή Απογεγραμμένων Ναυτικών και Εργατών Θαλάσσης (Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ.), που εδρεύει στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη 150 στον Πειραιά και συνεδριάζει κάθε Τρίτη και Παρασκευή.

Οι προς εξέταση υποψήφιοι οφείλουν, άμεσα να έλθουν σε συνεννόηση με τη Γραμματεία της Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ (τηλέφωνο 2131371113), προκειμένου να προσδιορισθεί η ακριβής ημερομηνία εξέτασής τους.

Οι υποψήφιοι απαιτείται να έχουν μαζί τους:

α) Δελτίο ταυτότητας

β) Ναυτικό φυλλάδιο

γ) Πρόσφατη ακτινογραφία θώρακα με σχετική ιατρική γνωμάτευση

δ) Δύο (02) έγχρωμες φωτογραφίες

ε) Τα γυαλιά οράσεώς τους (εφόσον φέρουν)

΄Οσοι δεν παρουσιαστούν μέχρι τη συγκεκριμένη προθεσμία, καθώς και όσοι κριθούν ακατάλληλοι δεν συμμετέχουν στην περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού.

Share: