Πρόσκληση σύναψης σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας προς εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής «ΣΗΤΕΙΑ – ΘΗΡΑ και επιστροφή»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για απ' ευθείας ανάθεση Σητεία - Θήρα