Τροποποίηση τεχνικών απαιτήσεων

Προμήθεια μεταλλικών ραφιών (dexion) προς κάλυψη αναγκών κεντρικού κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π.

  1. Αναφορικά με την από 20-04-2022 Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που αφορά στην προμήθεια μεταλλικών ραφιών (dexion) προς κάλυψη αναγκών κεντρικού κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π. διευκρινίζεται ότι τροποποιείται το Τεύχος των Τεχνικών Απαιτήσεων ως προς τον πίνακα της παραγράφου : "V. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ" σύμφωνα με το συνημμένο Τεύχος Τεχνικών Απαιτήσεων.

  2. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην Ανακοίνωση.
Share: