Πλεονεκτήματα της Σύμβασης

Share:    

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

shipsunset.jpg

- Τέταρτος πυλώνας της ποιοτικής ναυτιλίας (με τη SOLAS, STCW, MARPOL)
- Μια ολοκληρωμένη σειρά βασικών αρχών ναυτικής εργασίας και δικαιωμάτων
- Απλούστευση των διεθνών απαιτήσεων
- Ένα ισχυρό καθεστώς επιβολής του νόμου, που υποστηρίζεται από ένα σύστημα πιστοποίησης
- Επαληθεύσιμη συμμόρφωση με τις βασικές ελάχιστες κοινωνικές απαιτήσεις και απαιτήσεις απασχόλησης
- Εφαρμογή σε όλα τα πλοία συμπεριλαμβανομένων και εκείνων των οποίων τα κράτη σημαίας τους δεν έχουν επικύρωσει τη Σύμβαση στο πλαίσιο ελέγχου του κράτους λιμένα.
- Η βελτίωση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης των ναυτικών
- Ένα πιο ασφαλές ναυτεργατικό δυναμικό
- Μια πιο κοινωνικά υπεύθυνη ναυτιλιακή βιομηχανία
- Η βελτίωση του κοινωνικού διαλόγου σε όλα τα επίπεδα
- Οι ναυτικοί καλύτερα ενημερωμένοι για τα δικαιώματά τους και τα ένδικα μέσα
- Βελτιωμένη εποπτεία σε όλα τα επίπεδα:
- Πλοίο, Εταιρεία, Κράτος Σημαίας, Κράτος Λιμένα,  ΔΟΕ
- Παγκόσμια και ομοιόμορφη τήρηση και  έλεγχος
- Βελτιωμένες δυνατότητες της διατήρησης συνθηκών εργασίας μέχρι την ημερομηνία
- Διατήρηση των όρων και συνθηκών εργασίας και διαβίωσης σε συνεχή αξιολόγηση.
- Θετικές επιπτώσεις στην ασφάλεια στη θάλασσα
- Θετικές επιπτώσεις στην προστασία του περιβάλλοντος

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ

seaglobe.jpg

- Απλούστευση των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων (Μια σύμβαση αντί για πολλές)
- Ευρύτερες εξουσίες επιβολής σε όλα τα πλοία
- Η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών ναυτιλίας
- Βελτίωση στην προστασία του περιβάλλοντος
- Επιπλέον ευελιξία με σταθερότητα των δικαιωμάτων (ενισχύοντας τους παράγοντες που συνηγορούν στην κύρωση).
- Σύστημα πιστοποίησης είναι υποχρεωτικό μόνο για τα πλοία άνω των 500 GT διεθνών πλόων
- Προστασία από τον αθέμιτο ανταγωνισμό από τα πλοία υποβαθμισμένων προτύπων ναυτιλίας, μέσω της αρχής της «μη ευνοϊκότερης μεταχείρισης» για τα πλοία πουυψώνουν τη σημαία κρατών που δεν έχουν κυρώσει τη Σύμβαση.
- Η εφαρμογή των υποχρεωτικών απαιτήσεων γίνεται και μέσω μέτρων που είναι ουσιαστικά ισοδύναμα, εκτός από το μέρος V.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΕΣ

shipisf.jpg

- Ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για να εξασφαλιστεί ο θεμιτός ανταγωνισμός και να περιθωριοποιήσει τα πλοία που λειτουργούν με υποβαθμισμένα ναυτιλιακά πρότυπα.
- Θα επωφεληθούν από ένα σύστημα πιστοποίησης (ύπαρξη πιστοποιητικού συνιστά στο πλαίσιο ελέγχου κράτους λιμένα  prima facie απόδειξη ότι ένα πλοίο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Σύμβασης).
- Μια πιο κοινωνικά υπεύθυνη ναυτιλιακή βιομηχανία.
- Καλύτερα προστατευμένο και πιο αποτελεσματικό ναυτεργατικό δυναμικό.
- Συμβάλλει στην διασφάλιση ενός περιβάλλοντος ασφαλούς λειτουργίας για τα τα πλοία με λίγοτερα εμπόδια και καθυστερήσεις στα λιμάνια
- Περιέχει τα ελάχιστα πρότυπα που είναι σύμφωνα με την τρέχουσα πρακτική της βιομηχανίας και θα πρέπει εύκολα να υλοποιηθούν από τους περισσότερους πλοιοκτήτες. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ

workers.jpg

- Μια ολοκληρωμένη σειρά βασικών ναυτιλιακών αρχών και δικαιωμάτων εργασίας, καθώς και των θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΔΟΕ.
- Εξηγεί σε ένα ενιαίο κείμενο τα βασικά εργασιακά δικαιώματα των ναυτικών με σαφή γλώσσα.
- Οι ναυτικοί είναι καλύτερα ενημερωμένοι για τα δικαιώματά τους και των μέσων που τους διατίθενται.
- Βελτιωμένη εφαρμογή των ελάχιστων συνθηκών εργασίας και διαβίωσης.
- Δικαίωμα υποβολής καταγγελιών τόσο επί του πλοίου και στη ξηρά.
- Σαφής προσδιορισμός του ποιός είναι ο πλοιοκτήτης με τη συνολική ευθύνη, για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης.
- Πολιτικές καταπολέμησης θυματοποίησης
- Συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων μέσω της διαβούλευσης.