Αναζήτηση

Αποτελέσματα

Διακήρυξη αριθ. 04/2023 Ηλεκτρονικού, Ανοικτού Διαγωνισμού

Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης εκτυπωτικού μηχανογραφικού εξοπλισμού [εκτυπωτικών (πολύ)μηχανημάτων]
Διακήρυξη Αριθ. 04/2023

Διενέργεια κλήρωσης

Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για το αντικείμενο της αριθ. 11/2022 Διακήρυξης Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου

Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Προμήθεια καυσίμων (Αμόλυβδης Βενζίνης)
Λ/Χ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Διενέργεια Κλήρωσης

Aντικατάσταση Αναπληρωτή Προέδρου και αναπληρωτή τρίτου (3ου) μέλους Ετήσιας Επιτροπής Διενέργειας των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων αξίας άνω των 30.000 € χωρίς Φ.Π.Α. έτους 2022-2023

Διενέργεια κλήρωσης

Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της αριθ. 08/2019 Διακήρυξης ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου "Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος επιτήρησης και παρακολούθησης θαλάσσιας κυκλοφορίας Β. Αιγαίου"

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτημάτων παροχής διευκρινίσεων/ πρόσθετων πληροφοριών επί των όρων της αριθ. 03/2023 Διακήρυξης

Ανανέωση των Αδειών Υποστήριξης και Τεχνική Υποστήριξη του κεντρικού τείχους προστασίας (firewall) και του κεντρικού συστήματος προστασίας μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (mail filtering)
Διακήρυξη Αριθ. 03/2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης (CPV:09132100-4) Λ/Χ Γυθείου
Λ/Χ ΓΥΘΕΙΟΥ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διενέργεια διαγωνισμού για την ανάθεση προμήθειας αμόλυβδης βενζίνης Κ.ΛΧ Κέρκυρας
Κ.Λ/Χ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προμήθεια μίας (01) μαγνητικής πύλης ανίχνευσης μετάλλων για τις ανάγκες του κεντρικού κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π.
ΥΝΑΝΠ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

προμήθεια α) πετρελαίου κίνησης CPV 09134100-8 και β) αμόλυβδης βενζίνης CPV 09132100-4 για την κάλυψη αναγκών σε καύσιμα των χερσαίων και πλωτών μέσων Λιμενικής Αρχής Αγίου Νικολάου έως την 31-12-2023
Λ/Χ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ